Economic development là gì

Economic development /iːkə’nɒmɪk dɪˈveləpmənt/ đề cập đến phát triển kinh tế, bao gồm sự thay đổi về quy mô và chất lượng, là quá trình cải thiện cả về kinh tế lẫn xã hội của một quốc gia.

economic development la gi

Economic development /iːkə’nɒmɪk dɪˈveləpmənt/ có nghĩa là phát triển kinh tế, là quá trình thay đổi theo hướng tiến bộ về mọi mặt của nền kinh tế.

Phát triển kinh tế nghiên cứu sự chuyển đổi của các quốc gia mới nổi thành các quốc gia thịnh vượng hơn.

Các chiến lược để chuyển đổi một nền kinh tế đang phát triển thường mang tính độc nhất vì nền tảng xã hội và chính trị của các quốc gia có thể khác biệt nhau rất lớn.

Phát triển kinh tế cũng bao gồm thương mại quốc tế và toàn cầu hóa, phát triển bền vững, ảnh hưởng của dịch bệnh như HIV, và tác động của thảm họa đối với sự phát triển kinh tế và con người.

Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế

Tăng trưởng kinh tế (Economic growth) là sự gia tăng về lượng kết quả đầu ra hoạt động của nền kinh tế trong một thời kì nhất định (thường là năm) so với kì gốc.

Phát triển kinh tế (Economic development) là quá trình thay đổi theo hướng tiến bộ về mọi mặt của nền kinh tế, bao gồm sự thay đổi cả về lượng và về chất, là quá trình hoàn thiện cả về kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia.

Nếu phương thức tăng trưởng kinh tế không gắn với sự thúc đẩy cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, không làm gia tăng mà thậm chí xói mòn năng lực nội sinh của nền kinh tế thì tăng trưởng kinh tế như vậy không tạo ra phát triển kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế phải đem lại sự đồng đều lợi ích cho tất cả các nhóm dân cư, nhóm vùng, tối thiểu hóa bất bình đẳng xã hội thì phát triển kinh tế mới đem lại hiệu quả.

Bài viết Economic development là gì được soạn bởi duanestellaheights.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339